Nederlands:

Disclaimer voor de Bouland Stamboom website

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Bouland Stamboom website , zoals deze beschikbaar is gesteld door mij, Alex Bouland. In deze disclaimer geef ik aan onder welk voorbehoud ik de informatie op deze website aan u aanbied.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bouland Stamboom is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bouland Stamboom.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Bouland Stamboom streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan ik daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Ik behoud mij het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bouland Stamboom aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op website staat waarnaar ik via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bouland Stamboom op deze pagina.

English:

Disclaimer for the Bouland Pedigree website

On this page you will find the disclaimer of Bouland Pedigree website, as made available by me, Alex Bouland. In this disclaimer I indicate under which reservation I offer you the information on this website.

Intellectual property

The use of the information on this website is free as long as you do not copy, distribute or otherwise use or misuse this information. You may only re-use the information on this website in accordance with the mandatory law regulations.

Without the express written consent of Bouland Stamboom it is not permitted to reuse text, photo material or other materials on this website. The intellectual property belongs to Bouland Family Tree.

No guarantee of correctness

If applicable:

Bouland Family Tree strives for a website that is as current as possible. If, in spite of these efforts, the information or content on this website is incomplete and / or incorrect, I can not accept any liability for this.

The information and / or products on this website are offered without any form of guarantee. and or claim to correctness. I reserve the right to change, remove or replace these materials without any prior notice. Bouland Stamboom accepts no liability for any information on the website to which we refer via hyperlinks.

Changes

If this disclaimer changes, you will find the most recent version of the Bouland Family disclaimer on this page.